Patrick Dolkens Fotografie gevestigd aan: 
Belvederebos 24
2715VB Zoetermeer, 
is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.fotodolkens.nl
Patrick Dolkens Fotografie
Belvederebos 24
2715VB Zoetermeer
0655385593

Patrick Dolkens is de functionaris Gegevensbescherming van PatrickDolkens Fotografie. Hij is te bereiken via fotodolkens@gmail.com

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Patrick Dolkens Fotografie verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruikt maakt van onze dienstennen/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt in correspondentie, e-mail en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
De website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van
ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. We raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten
van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij
zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via fotodolkens@gmail.com, dan
verwijderen wij deze informatie.
Journalistiek
Alle beelden die worden getoond op www.fotodolkens.nl zijn van journalistieke aard en vallen onder de auteurswet. Beelden zijn een verslaglegging waar​​​​​​​
journalistieke vrijheid voor geldt en er is derhalve geen toestemming nodig van de geportretteerden om de foto te mogen publiceren. Bezwaar maken tegen
publicatie is alleen mogelijk, als hiervoor een “redelijk belang” kan worden aangetoond door de geportretteerde.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Patrick Dolkens Fotografie verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Patrick Dolkens Fotografie verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze
   belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Patrick Dolkens Fotografie neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat
hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Patrick
Dolkens Fotografie) tussen zit. Patrick Dolkens Fotografie gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:
www.twitter.com ter promotie van Patrick Dolkens Fotografie en tonen van foto’s om bezoekers op de hoogte te houden van de activiteiten van Patrick
Dolkens Fotografie
www.linkedIn.com ter promotie van Patrick Dolkens Fotografie en tonen van foto’s om bezoekers op de hoogte te houden van de activiteiten van Patrick
Dolkens Fotografie
www.facebook.com ter promotie van Patrick Dolkens Fotografie en tonen van foto’s om bezoekers op de hoogte te houden van de activiteiten van Patrick
Dolkens Fotografie
www.instagram.com ter promotie van Patrick Dolkens Fotografie en tonen van foto’s om bezoekers op de hoogte te houden van de activiteiten van Patrick
Dolkens Fotografie
www.oypo.nl om de mogelijkheid te bieden foto's te bestellen

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Patrick Dolkens Fotografie bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
Patrick Dolkens Fotografie verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze
overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een
bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Cookies, of vergelijkbare technieken
Patrick Dolkens Fotografie gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een
klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn
noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden
bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in
te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen behoudens de gegevens die vallen onder de journalistieke vrijheid.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking
van jouw persoonsgegevens sturen naar fotodolkens@gmail.com
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in
deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN)
zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Patrick Dolkens Fotografie wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit
Persoonsgegevens Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Patrick Dolkens Fotografie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang,
ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er
aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via fotodolkens@gmail.com

Back to Top