Disclaimeâh voâh fotodolkens.nl
Patrick Dolkens Fotografie (Kameâh van Koâphandel: 27181466), hieâhna tuh noemen Patrick Dolkens, veâhrleint u hieâhbè toegang tot fotodolkens.nl en publiceiâhrt hieâh teâh infoâhmatie afbeildinguh en andeâhre mateâhrialen.
Patrick Dolkens behoudt zich daâhrbè ut recht voâh op elk moment duh inhoud aan tuh passen of ondâhdelen tuh veâhrwèdeâhren zondâh daâhroveâh aan u mededeling tuh hoeven doen. Duh infoâhmatie op fotodolkens.nl is bedoeld als vrèblèvend en niet als un concreit aanbod om un oveâhreinkomst tuh sluìtuh. Oveâhreinkomstuh wôhden allein geslotuh doâh aanvaâhrding van un als zodanig aangeduiduh offeâhrtuh van Patrick Dolkens Fotografie. 
Bepeâhrktuh aansprakelèkhèd. Patrick Dolkens spant zich in om duh inhoud van fotodolkens.nl tuh actualiseâhren en/of aan tuh vullen. Ondanks deze zôhg en aandacht is ut mâugelèk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. Voâh op fotodolkens.nl opgenomen hypeâhrlinks nâh websèits of dienstuh van deâhrden kan Patrick Dolkens nimmeâh aansprakelèkhèd aanvaâhrden.
Auteursrechtuh. Alle rechtuh van intellectueluh èguhndom betreffenduh deze mateâhrialen liggen bè Patrick Dolkens Fotografie. Kopiëren, veâhrsprèden en elk andeâh gebruik van deze mateâhrialen is niet toegestaan zondâh schriftelèke toestemming van Patrick Dolkens Fotografie, behoudens en slechts voâh zoveâh andeâhrs bepaald in regelinguh van dwinguhd recht (zoals citaatrecht), tenzè bè specifieke mateâhrialen andeâhrs aangegeven is.
Oveâhrig. Deze disclaimeâh kan van tèd tot tèd wèziguhn.
Back to Top